Evje og Hornnes kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 3400
Fylke: Aust-Agder

Presentasjon av Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune, som har et areal på 550 km2 har en variert og vakker natur med et rikt biologisk mangfold. Terrenget veksler mellom flate furumoer og jordbrukslandskap til bratte, skogkledte lier og snaufjell. Tre store vassdrag berører kommunen: Otravassdraget, Mandalsvassdraget og Tovdalsvassdraget.

Oversiktsbilde evje
Oversiktsbilde evje

Lokale terrengforhold gjør at klimaet varierer fra sted til sted slik at området er det en kaller "lokalklima-dominert". Normalt har regionen kalde vintre (-10° til -20° C) og varme, tørre somre (+20° til +30° C). Hele kommunen er vanligvis snødekt om vinteren.
Det vekslende terrenget med furumoer små daler og lauvskoglier gir gode forhold for et rikt dyre- og fugleliv. Kommunen har en stor elgbestand, og mye hjort og rådyr. Beveren er tallrik langs vann og vassdrag. Gaupa har formert seg i området i de siste år. Det finnes både rype og skogsfugl i heiene. Om våren utfolder tiur og orrhane sitt særpregede spill i bortgjemte myrområder.

Stemningsbilde Evje
Stemningsbilde Evje

I Setesdal finner du et variert tilbud av friluftsaktiviteter. Fjellheiene på begge sider av dalen utgjør et vakkert og variert turterreng. I Vestheiene kan en gå fra hytte til hytte ved å følge turistforeningens løypenett. Rutene er merka med røde T-er. De mest brukte turområdene i kommunen er Senumsmarka og Gautestad. Det er skiløyper med lysanlegg på Evjemoen og i Dåsnes. I Flåt i Flatebygd er det skiarena med løypenett og skiskytebane. Hoppbakke er under bygging. Om sommeren brukes løypenettet i Flåt som Evje Mineralsti

Rafting i evje
Rafting i evje

Evje og Hornnes kommune ligger sentralt i indre Agder, med et godt utviklet regionalt handelssenter og skolesenter. Kommunen har relativt god infrastruktur, og er tilrettelagt for næringslivsetablering. I 1998 var det 1186 arbeidsplasser i kommunen, med kommunen, statlig tjenesteyting, varehandel og bygg/anlegg som de største.
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet